Innowacyjne technologie ochrony antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych

     Przymrozki wyrządzają ogrom szkód w uprawach owoców twardych, miękkich i warzywniczych. Występują one zazwyczaj nagle w sposób nieprzewidywalny, co do miejsca, czasu i natężenia. Pomimo systemów wczesnego ostrzegania uprawy rolne nie są do tego zjawiska naturalnego przygotowane. Spadki temperatur i wystąpienie przymrozków napływowych (adwekcyjnych) bardzo często przypada na okres kwitnienia np. w sadach a więc w fazie niezwykle ważnej dla rozwoju rośliny i plonowania. W przypadku sadów powoduje to przemarznięcie kwiatostanów drzew wcześnie kwitnących (czereśni, wiśni, śliw i niektórych odmian jabłoni i gruszy).
      Problem z którym spotyka się rolnik w czasie przymrozków to świadomość tego kiedy konkretnie występuje mróz w jego sadzie. Prognozy pogody nie są szczegółowe i dotyczą zazwyczaj całego regionu. Niebezpieczne spadki temperatur poniżej krytycznego minimum mogą występować lokalnie i są też uwarunkowane położeniem geograficznym i zróżnicowaniem terenu.
      Jednym ze sposobów ograniczenia strat przymrozkowych stosowanych w praktyce jest ogrzewanie powietrza w sadzie. Metoda ta polega na spalaniu różnych materiałów w celu  zwiększenia temperatury  ogrzewanego  powietrza. Stosuje się specjalne piece grzewcze na brykiet, olej opałowy, propan-butan. Wadą tych rozwiązań jest punktowe grzanie co skutkuje poparzeniami roślin w bliskiej odległości od źródła ciepła, a przymarzaniem w dalszej odległości. Nagrzewnice mobilne są bardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Ochrona za pomocą tych urządzeń polega na przejazdach przy użyciu ciągnika rolniczego w rzędach drzew lub krzewów i ogrzaniu oraz wymieszaniu powietrza.  
      W ramach projektu „Innowacyjne technologie ochrony antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych” opracowany zostanie system pomiarowy, który pozwoli na budowę zindywidualizowanego modelu temperaturowego uwzględniającego unikatowe ukształtowanie powierzchni sadu. Z założenia system będzie pełnił dwie funkcje. Po pierwsze, będzie monitorował temperaturę powietrza w sadzie i powiadamiał rolnika przy pomocy wiadomości e-mail lub sms o osiągnięciu krytycznego progu temperatury. Taka informacja pozwoli na precyzyjne podjęcie decyzji o rozpoczęciu zabiegu ochronnego.  Po drugie, system będzie wspierał efektywne użytkowanie mobilnych urządzeń grzewczych. Operator korzystający z aplikacji końcowej będzie informowany o bieżącej sytuacji w sadzie i lokalizacji obszarów o najniższej temperaturze. System dostarczy także informacji zwrotnej odnośnie zmian temperatury wewnątrz koron drzew wywołanych przejazdem mobilnej nagrzewnicy.  

W realizację projektu zaangażowany jest zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z:
- Instytutu Inżynierii Mechanicznej, Katedry Inżynierii Biosystemów 
     Dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, 
     Dr hab. inż. Jarosław Chlebowski, 
     Dr inż. Adam Świętochowski, 
     Dr hab. inż. Jacek Klonowski prof. SGGW, 
     Dr hab. inż. Michał Sypuła, 
     Dr inż. Adam Strużyk, 
     Dr inż. Magdalena Dąbrowska, 
- Instytutu Inżynierii Mechanicznej, Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki 
     Dr inż. Michał Awtoniuk, 
- Instytutu Nauk Ogrodniczych, Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa 
     Dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW, 
     Dr inż. Wojciech Kowalczyk.

Informacja na temat realizowanej operacji

Informacja na temat operacji realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 - 2020, działanie 16 "Współpraca"

Informacja na temat
Realizowanej operacji

Grupa Operacyjna EPI

Centrum Innowacji w Ochronie Antyprzymrozkowej

EPI

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne